پنل نوبت دهی و جواب دهی سی تی اسکن بیمارستان قلب الزهرا شیراز

نوبت دهی

جواب دهی